بیانیه سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی به مناسبت روز جهانی قدس
«روز قدس، جهانی است، و روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است

عناوین ویژه

نقش بسیج در تحقق خودکفایی دانه های روغنی
مجری دانه های روغنی درباره نقش بسیج مهندسین کشاورزی در تحقق خودکفایی دانه های روغنی گفت: وظیفه بسیج...